foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2019/2020

Podstawy prawne uruchomienia procedury: Kodeks Karny, Statut szkoły, Regulamin szkoły

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą : Cyberprzemoc – przemoc z yciem technologii informacyjnych ikomunikacyjnych, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych.Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z yciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie mieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS iMMS.

Telefony alarmowe krajowe i lokalne:

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
  • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia:

Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka ( np. innego ucznia, nauczyciela, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. rodzice, rodzeństwo, przyjaciele). W każdym przypadku należy ze spokojem wysłuchać osoby zgłaszającej i okazać jej wsparcie. Podziękować za zaufanie i zgłoszenie tej sprawy.

Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede wszystkim należy okazać   wsparcie, z zachowaniem jej podmiotowości i poszanowaniem jej uczuć . Potwierdzić , że ujawnienie przemocy jest dobrą decyzją. Taką rozmowę należy przeprowadzić w miejscu bezpiecznym, zapewniającym ofierze intymność. Nie należy podejmować kroków, które mogłyby prowadzić do powtórnej wiktymizacji (Wiktymizacja – proces stawania się ofiarą, traktowania siebie jako ofiary) czy wzbudzićpodejrzeniasprawcy(np.wywoływaćuczniazlekcjidodyrekcji).Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku prosimy o opis sytuacji, także z zachowaniem podmiotowości i poszanowaniem uczuć osoby zgłaszającej (np. strach przed byciem kapusiem, obawa o własne bezpieczeństwo).

W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, jednorazowość / powtarzalność). Realizując procedurę należy unikać działań , które mogłyby wtórnie stygmatyzować o fiarę lubsprawcę,np.:wywoływanieuczniówzlekcji,konfrontowanieofiaryisprawcy,niewspółmierna kara, wytykanie palcami, etc. Trzeba dokonać oceny, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona cyberprzemocy, czy jest np. niezbyt udanym   żartem (wtedy trzeba podjąć działania profilaktyczne mające na celu nie dopuszczenie do eskalacji tego typu zachowańw stronę cyberprzemocy).

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów:

Należy zabezpieczyć wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (np. zrobić kopię materiałów, zanotować datę i czas otrzymania materiałów, dane nadawcy, adresy stron www, historię połączeń, etc.). W trakcie zbierania materiałów należy zadbać o bezpieczeństwo osób zaangażowanych w problem

Identyfikacja sprawcy(-ów) Identyfikacja sprawcy(ów) często jest możliwa dzięki zebranym materiałom wynikom rozmów z osobą zgłaszającą, z ofiarą, analizie zebranych materiałów. Ofiara często domyśla się, kto stosuje wobec niego cyberprzemoc.

Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest to konieczne, należy skontaktować się z Policją. Bezwzględnie należy zgłosić rozpowszechnianie nagich zdjęć osób poniżej 18 roku ycia (art. 202 par. 3 KK)

Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły

Gdysprawcacyberprzemocyjestznanyijestonuczniemszkoły,pedagogszkolny powinien przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu. Rozmowa taka ma służustaleniu okoliczności   zdarzenia, jego wspólnej analizie (w tym np.przyjrzeniusięprzyczynom),atakżepróbierozwiązaniasytuacjikonfliktowej (w tym sposobów zadośćuczynienia ofiaromcyberprzemocy).

Cyberprzemoc powinna podlegać sankcjom określonym w wewnętrznych przepisach szkoły (m. in. w statucie, kontrakcie, regulaminie). Szkoła może tu stosowaćkonsekwencjeprzewidzianedlasytuacji„tradycyjnej”przemocy.Warto jednak rozszerzyć repertuar dostępnych środków, np. o czasowy zakaz korzystaniazeszkolnejpracownikomputerowejwczasiewolnymiprzynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych (PSP, mp3)itp.

Aktywności wobec ofiar zdarzenia

W pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia ofierze. Musi się ona czuć bezpiecznaizaopiekowanaprzezdorosłych.Napoczuciebezpieczeństwadziecka wpływafakt,żewieono,szkołapodejmujekrokiwcelurozwiązaniaproblemu.

Podczasrozmowyzuczniem–ofiarącyberprzemocy–należyzapewnićgo,

żenie jestwinnyzaistniałejsytuacjiorazżeniktniemaprawazachowywać sięwten sposób wobec niego, a także podkreślić, że dobrze zrobił ujawniając sytuację. Należy okazać zrozumienie dla jego uczuć, w tym trudności z ujawnieniem okoliczności wydarzenia, strachu, wstydu.   Trzeba   podkreślić, że szkoła nie toleruje przemocy i że zostaną podjęte odpowiednie procedury interwencyjne. Należy poinformować ucznia o krokach, jakie może podjąć szkoła i sposobach, w jaki może zapewnić mu bezpieczeństwo.

Należy pomóc ofierze (rodzicom ofiary) w zabezpieczeniu dowodów (to możebycdlaniejzadanietrudnezarównozewzględówtechnicznych,jakiemocjonalnych), zerwaniu kontaktu ze sprawcą, zadbaniu o podstawowe zasady bezpieczeństwa on-line (np. nieudostępnianie swoich danych kontaktowych, kształtowanie swojego wizerunkuetc).

Pomoc ofierze nie może kończyć się w momencie zakończenia procedury. Warto monitorowaćsytuację,„czuwać”nadjejbezpieczeństwem,np.zwracaćuwagęczynie są podejmowane wobec niej dalsze działania przemocowe, obserwować, jak sobieradziwgrupiepoujawnionymincydenciecyberprzemocy.

W działania wobec ofiary należy także włączyć rodziców/opiekunów ofiary   – trzeba   na   bieżąco   ich   informować   o   sytuacji,   pamiętając   przy   tym o podmiotowym traktowaniu dziecka – wiąc mu o tym i starając się uzyskać jego akceptację dla udziału rodziców. Jeśli dziecko nie wyraża zgody, należy omówić z nim jego obawy, a jeśli to nie pomaga powołać się na obowiązujące nas zasady i przekazać informacjęrodzicom.

W trakcie rozmowy z dzieckiem i/lub jego rodzicami/opiekunami, jeśli jest to wskazane, można zaproponować pomoc specjalisty (np. psycholog szkolny,poradnia psychologiczno-pedagogiczna) oraz przekazać informację o możliwości        zgłoszenia sprawyPolicji.

Aktywności wobec świadków

Należy zadbać   o bezpieczeństwo świadków zdarzenia, zwłaszcza, jeśli byli   oni  osobami ujawniającymi cyberprzemoc. W trakcie rozmowy ze świadkaminależy okazać zrozumienie i empatię dla ich uczuć – obawy przed przypięciem łatki „donosiciela”, strachu przed staniem się kolejną ofiarą sprawcy itp.

Współpraca z Policją i sądami rodzinnymi

Samowystąpieniezjawiskacyberprzemocyniejestjednoznacznezkoniecznością zaangażowania Policji i sądu rodzinnego – procedura powinna umożliwiać rozwiązanie sytuacji problemowej na poziomie pracy wychowawczej szkoły. Szkoła powinna powiadomić odpowiednie służby (np. sąd rodzinny), gdy wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje z statutu i/lub regulaminu wobec ucznia) i interwencje pedagogiczne,aichzastosowanienieprzynosipożądanychrezultatów(np.nie ma                             zmian postawyucznia).

Kontaktu z Policją wymagają wszelkie sytuacje, w których zostało naruszone prawo (np. groźby karalne, świadome publikowanie nielegalnych treści, rozpowszechnianienagichzdjęćzudziałemmałoletnich).Zazgłoszeniepowinien odpowiadać dyrektorszkoły.

Współpraca z dostawcami Internetu ioperatorami

Telekomunikacyjnymi

Kontakt z dostawcą usługi może być wskazany w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania stymuluje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną.

  1. NASZA LOKALIZACJA
  2. WAŻNE LINKI
  3. FLUORYZACJA
  4. KONTAKT

NASZA LOKALIZACJA

 

WAŻNE LINKI


   MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   KURATORIUM - Kuratorium Oświaty

   PPPP - Powiatowa Przychodnia Psychologiczno - Pedagogiczna

   OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   UG - Urząd Gminy Tarnów

Informujemy, że zabiegi fluoryzacyjne będą się odbywały w szkole w następujących terminach:
 
1)      9 października 2019 r.
2)      20 listopada 2019 r.
3)      8 stycznia 2020 r.
4)      19 lutego 2020 r.
5)      25 marca 2020 r.
6)      6 maja 2020 r.
 
Informacja ta dotyczy tylko klas I-VI
 
Mariusz Widawski
 
 
 

KONTAKT


Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

33-150 Wola Rzędzińska 253a

gmina: Tarnów

powiat: tarnowski

woj.: małopolskie

tel.: dyrektor/sekretariat: +48 14 679 21 24 

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 9930650990, REGON: 001202450

 

next
prev