foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2019/2020

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole tzw. „ fali”.

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela.

Osoby odpowiedzialne i zarządzanie: Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny.

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki,    wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Sposób postępowania:

1. Agresja fizyczna

 • Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, któryzaobserwowałatakagresjifizycznejlubzostałonimpoinformowanyjest przerwanietegozachowania.Pracownikszkołypowinienwsposóbstanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzyuczniami.
 • Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów orazrodziców(opiekunówprawnych)agresoraiofiary.
 • W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia,nawetbezuzyskaniazgodyrodziców(opiekunówprawnych).
 • Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektoraszkoły.
 • Decyzjęodalszymleczeniudzieckapodejmująrodzice(opiekunowieprawni) poszkodowanego.
 • Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowyzrodzicami(opiekunamiprawnymi)obydwustronorazzesprawcąi ofiarą. Z rozmów sporządzająnotatkę.
 • Pedagog/psychologszkolnypowinienudzielićpomocyterapeutycznejofierze przemocy,wskazać,jaknależyrodzićsobiewkontaktachzinnymi,
 • W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia       wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę zeświadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.

W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkamipobicia-szkołakierujesprawęnaPolicję,odpostępowaniaktórejzależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub regulaminieszkoły.

2. Agresja słowna

 • Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tegozjawiska
 • Należypowiadomićwychowawcęklasyi/lubdyrektora,pedagoga/psychologa.
 • Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzićosobno.
 • Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.
 • Ozaistniałymzdarzeniunależypoinformowaćrodziców/opiekunówprawnych uczestnikówzdarzenia.
  • Pedagog/psychologszkolnypowinienudzielićpomocyterapeutycznejofierze przemocy,wskazać,jaknależyrodzićsobiewkontaktachzinnymi,
  • W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowanianaprzemoc,ustalićdziałaniawpodobnychprzypadkach.
  • W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jestPolicja.
  • Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencjeprzewidzianewstatucielubregulaminieszkoły.

Obowiązki pracowników szkoły:

Należy:

 • zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.
 • braćudziałwtreningachiszkoleniachzzakresustosowaniaprocedury.
 • mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury
 • znaćswojezadanianawypadekuruchomieniaprocedury.
 • szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.
 • stosowaćsiędopoleceńosobyzarządzającejsytuacjąkryzysową.

 

 

 1. NASZA LOKALIZACJA
 2. WAŻNE LINKI
 3. FLUORYZACJA
 4. KONTAKT

NASZA LOKALIZACJA

 

WAŻNE LINKI


   MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   KURATORIUM - Kuratorium Oświaty

   PPPP - Powiatowa Przychodnia Psychologiczno - Pedagogiczna

   OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   UG - Urząd Gminy Tarnów

Informujemy, że zabiegi fluoryzacyjne będą się odbywały w szkole w następujących terminach:
 
1)      9 października 2019 r.
2)      20 listopada 2019 r.
3)      8 stycznia 2020 r.
4)      19 lutego 2020 r.
5)      25 marca 2020 r.
6)      6 maja 2020 r.
 
Informacja ta dotyczy tylko klas I-VI
 
Mariusz Widawski
 
 
 

KONTAKT


Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

33-150 Wola Rzędzińska 253a

gmina: Tarnów

powiat: tarnowski

woj.: małopolskie

tel.: dyrektor/sekretariat: +48 14 679 21 24 

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 9930650990, REGON: 001202450

 

next
prev