foto1
KOMPLEKS SZKOLNY Z BASENEM, BOISKAMI, SALĄ FILMOWĄ I ŚWIETLICĄ
foto1
MIŁA I KOMFORTOWA ATMOSFERA
foto1
SPRAWNOŚĆ, ZDROWIE I KONDYCJA FIZYCZNA
foto1
CENTRUM REKREACJI WODNEJ
foto1
SPORTOWA ATMOSFERA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole tzw. „ fali”.

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela.

Osoby odpowiedzialne i zarządzanie: Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny.

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki,    wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Sposób postępowania:

1. Agresja fizyczna

 • Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, któryzaobserwowałatakagresjifizycznejlubzostałonimpoinformowanyjest przerwanietegozachowania.Pracownikszkołypowinienwsposóbstanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzyuczniami.
 • Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów orazrodziców(opiekunówprawnych)agresoraiofiary.
 • W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia,nawetbezuzyskaniazgodyrodziców(opiekunówprawnych).
 • Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektoraszkoły.
 • Decyzjęodalszymleczeniudzieckapodejmująrodzice(opiekunowieprawni) poszkodowanego.
 • Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowyzrodzicami(opiekunamiprawnymi)obydwustronorazzesprawcąi ofiarą. Z rozmów sporządzająnotatkę.
 • Pedagog/psychologszkolnypowinienudzielićpomocyterapeutycznejofierze przemocy,wskazać,jaknależyrodzićsobiewkontaktachzinnymi,
 • W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia       wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę zeświadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.

W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkamipobicia-szkołakierujesprawęnaPolicję,odpostępowaniaktórejzależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub regulaminieszkoły.

2. Agresja słowna

 • Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tegozjawiska
 • Należypowiadomićwychowawcęklasyi/lubdyrektora,pedagoga/psychologa.
 • Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzićosobno.
 • Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.
 • Ozaistniałymzdarzeniunależypoinformowaćrodziców/opiekunówprawnych uczestnikówzdarzenia.
  • Pedagog/psychologszkolnypowinienudzielićpomocyterapeutycznejofierze przemocy,wskazać,jaknależyrodzićsobiewkontaktachzinnymi,
  • W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowanianaprzemoc,ustalićdziałaniawpodobnychprzypadkach.
  • W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jestPolicja.
  • Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencjeprzewidzianewstatucielubregulaminieszkoły.

Obowiązki pracowników szkoły:

Należy:

 • zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.
 • braćudziałwtreningachiszkoleniachzzakresustosowaniaprocedury.
 • mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury
 • znaćswojezadanianawypadekuruchomieniaprocedury.
 • szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.
 • stosowaćsiędopoleceńosobyzarządzającejsytuacjąkryzysową.

 

 

  

PODRĘCZNIKI i PROGRAMY NAUCZANIA

ŚWIETLICA

LICZNIK ODSŁON

003302044
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
261
580
4370
4891
22426
22922
3302044

Prognoza na dzisiaj
768


Twój IP:54.144.75.212