foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
...

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

W bibliotece „na piętrze” znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego można korzystać podczas godzin pracy biblioteki lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z nauczycielem-bibliotekarzem.

ICIM posiada 4 dostępne dla uczniów komputery z łączem internetowym, drukarką i skanerem oraz bogaty zbiór materiałów multimedialnych (encyklopedii, poradników, słowników, atlasów, filmów, testów przedmiotowych i innych), z których można korzystać według potrzeb i zainteresowańJ

Czterostanowiskowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej rozpoczęło działalność w lutym 2008 roku. Powstanie Centrum jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu przede wszystkim umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii w oświacie, ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji, wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej, wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej oraz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej

 

 1. Z komputerów mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach wyznaczonych przez bibliotekarza.
 2. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu podając tematykę i rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu – określić tematykę poszukiwanych informacjioraz podpisać się, akceptując tym samym regulamin.
 3. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do poszukiwania materiałów w programach multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu w celach edukacyjnych (rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, przygotowywanie referatów, gromadzenie informacji do konkursów).
 4. Korzystać można tylko z programów zainstalowanych. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w strukturze danych na dyskach komputerów. Wszelkie widoczne problemy techniczne należy zgłosić przed rozpoczęciem pracy.
 5. Przy jednym komputerze może przebywać maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy. Praca przy komputerze nie może zakłócać rytmu pracy biblioteki.
 6. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel - bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 8. Po zakończonej pracy użytkownik pozostawia po sobie na stanowisku porządek.
 9. Podczas pracy przy komputerze nie należy spożywać napojów i posiłku.
 10. Korzystając z programów emitujących dźwięk należy używać słuchawek.
 11. Z drukarki można korzystać przy pomocy nauczyciela bibliotekarza.
 12. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie lub własność intelektualną uczniów.
 13. Za ewentualne mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. W przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania do odwołania z komputera w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.