foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2020/2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia 2017/2018

                                                                              Dyrektora SP nr 2 w Woli Rzędzińskiej

                                                                                                                                    z dnia 18.05.2018 r.

Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego

w Woli Rzędzińskiej

 

I. Podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2017, poz. 2213)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922)
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

     w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

     (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)

 1. Statut Szkoły
 2. Program Wychowawczy Szkoły
 3. Program Profilaktyki Szkoły

II. Celem monitoringu jest:

ü  zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających

      na terenie szkoły i placówki,

ü  ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,

ü  wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

ü  ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.)

      w szkole i jej otoczeniu,

ü  ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych

      i niepożądanych,

ü  zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej posiada monitoring wizyjny wewnętrzny

     i zewnętrzny.

 1. Monitor i rejestrator znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły.
 2. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

ü  zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

ü  niszczenia mienia szkoły,

ü  niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska oraz parkingu,

ü  przywłaszczania,

ü  konfliktowych, np. bójek,

ü  podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

 1. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez p. Mariusz Więckowskiego i przechowywane do wyjaśnienia sytuacji. Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się czas i miejsce zajścia oraz udostępnienie nagrań.
 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 30 dni.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub wychowawcę /nauczyciela.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie  z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w szkole.
 5. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

IV. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym         upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie szkoły.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniony jest p. Mariusz Więckowski.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników szkoły (np. godzinach wieczornych czy nocnych), działania wyjaśniające podejmowane              są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 6. Podczas pobytu osób trzecich w gabinecie dyrektora, monitor jest wyłączony.
 7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

IV Przepisy końcowe:

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma p. Mariusz Więckowski.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
 4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 18.05.2018 r

 

 

 

 1. NASZA LOKALIZACJA
 2. WAŻNE LINKI
 3. KONTAKT

NASZA LOKALIZACJA

 

WAŻNE LINKI


   MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   KURATORIUM - Kuratorium Oświaty

   PPPP - Powiatowa Przychodnia Psychologiczno - Pedagogiczna

   OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   UG - Urząd Gminy Tarnów

KONTAKT


Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

33-150 Wola Rzędzińska 253a

gmina: Tarnów

powiat: tarnowski

woj.: małopolskie

tel.: dyrektor/sekretariat: +48 14 679 21 24 

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 9930650990, REGON: 001202450

 

next
prev