foto1
KOMPLEKS SZKOLNY Z BASENEM, BOISKAMI, SALĄ FILMOWĄ I ŚWIETLICĄ
foto1
MIŁA I KOMFORTOWA ATMOSFERA
foto1
SPRAWNOŚĆ, ZDROWIE I KONDYCJA FIZYCZNA
foto1
CENTRUM REKREACJI WODNEJ
foto1
SPORTOWA ATMOSFERA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej

Załącznik nr 1 do zarządzenia 2017/2018

                                                                              Dyrektora SP nr 2 w Woli Rzędzińskiej

                                                                                                                                    z dnia 18.05.2018 r.

Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego

w Woli Rzędzińskiej

 

I. Podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2017, poz. 2213)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922)
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

     w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

     (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)

 1. Statut Szkoły
 2. Program Wychowawczy Szkoły
 3. Program Profilaktyki Szkoły

II. Celem monitoringu jest:

ü  zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających

      na terenie szkoły i placówki,

ü  ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,

ü  wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

ü  ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.)

      w szkole i jej otoczeniu,

ü  ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych

      i niepożądanych,

ü  zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej posiada monitoring wizyjny wewnętrzny

     i zewnętrzny.

 1. Monitor i rejestrator znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły.
 2. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

ü  zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

ü  niszczenia mienia szkoły,

ü  niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska oraz parkingu,

ü  przywłaszczania,

ü  konfliktowych, np. bójek,

ü  podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

 1. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez p. Mariusz Więckowskiego i przechowywane do wyjaśnienia sytuacji. Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się czas i miejsce zajścia oraz udostępnienie nagrań.
 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 30 dni.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub wychowawcę /nauczyciela.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie  z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w szkole.
 5. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

IV. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym         upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie szkoły.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniony jest p. Mariusz Więckowski.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników szkoły (np. godzinach wieczornych czy nocnych), działania wyjaśniające podejmowane              są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 6. Podczas pobytu osób trzecich w gabinecie dyrektora, monitor jest wyłączony.
 7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

IV Przepisy końcowe:

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma p. Mariusz Więckowski.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
 4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 18.05.2018 r

 

 

 

  

PODRĘCZNIKI i PROGRAMY NAUCZANIA

ŚWIETLICA

LICZNIK ODSŁON

003301994
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
211
580
4320
4891
22376
22922
3301994

Prognoza na dzisiaj
744


Twój IP:54.144.75.212