foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
2019/2020

Procedura postępowania gdy dziecko jest sprawcą /ofiarą przemocy w szkole

Popełnienie przez ucznia czynu karalnego:

 

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi –sprawcy czynu karalnego.

Osoby odpowiedzialne : dyrektor, v-ce dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona w razie nieobecności w/w.

Podstawa uruchomienia działań:

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach, przede wszystkim : art. 50 a –posiadanie noża, maczety lub innego niebezpiecznego przedmiotu w miejscach publicznych, art. 51-zakłócanie spokoju lub porządku publicznego oraz pozostałych tj. art. 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124- niszczenielubuszkadzaniecudzejrzeczy, 133, 143.

Sposób działania:  

 1. Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego przerwania, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę.
 2. W przypadku gdy nauczyciel zauważa u ucznia niebezpieczne narzędzia i dostrzega zagrożenie dla innych osób natychmiast powiadamia dyrektora szkoły. Odbiera i zabezpiecza narzędzie.
 3. Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. Rozmawia ze sprawcą i ofiarą zajścia – z osobami bezpośrednio uczestniczącymi w zdarzeniu wspólnie dochodząc do rozwiązania konfliktu lub prowadzi rozmowy oddzielnie z ofiarą i sprawcą w celu uniknięcia konfrontacji ze sobą ucznia ofiary i ucznia –sprawcy , aby chronić ucznia poszkodowanego.
 4. W przypadku gdy sprawca jest znany i przebywa a terenie szkoły , wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
 5. Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.
 6. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (np. uszkodzenie ciała, rozbój itp.)lub w przypadku gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należytakżezabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ichPolicji.

Przypadek ucznia, który jest ofiarą czynu karalnego.

Cel:Zapewnieniebezpieczeństwafizycznegowszkolenawypadekzidentyfikowaniaw szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi - ofierze czynukaralnego.

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.   

Podstawa uruchomienia działań: Sytuacja,wktórejuczeństałsięofiarączynukaralnegozabronionegoprzezustawę o postępowaniu w sprawachnieletnich.

Sposób działania:  

 • Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielićofierze czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiaradoznała obrażeń.Następnieświadekpowinienpowiadomićosytuacjidyrektoraszkoły.
 • Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia - ofiary czynukaralnego.
 • NastępniedyrektorszkoływinienniezwłoczniewezwaćPolicję,szczególniew przypadku,kiedyistniejekoniecznośćprofesjonalnegozabezpieczeniaśladów przestępstwa,ustaleniaokolicznościiewentualnychświadkówzdarzenia.
 • W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparciepsychologiczne.
 • Dyrektor szkoły przypomina rodzicom o placówkach i instytucjach, które udzielają wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologicznej, pedagogicznej i wychowawczej. Lista placówek zostaje przekazana rodzicom na pierwszym zebraniu klasowym we wrześniu każdego roku szkolnego.
 1. NASZA LOKALIZACJA
 2. WAŻNE LINKI
 3. FLUORYZACJA
 4. KONTAKT

NASZA LOKALIZACJA

 

WAŻNE LINKI


   MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   KURATORIUM - Kuratorium Oświaty

   PPPP - Powiatowa Przychodnia Psychologiczno - Pedagogiczna

   OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

   UG - Urząd Gminy Tarnów

Informujemy, że zabiegi fluoryzacyjne będą się odbywały w szkole w następujących terminach:
 
1)      9 października 2019 r.
2)      20 listopada 2019 r.
3)      8 stycznia 2020 r.
4)      19 lutego 2020 r.
5)      25 marca 2020 r.
6)      6 maja 2020 r.
 
Informacja ta dotyczy tylko klas I-VI
 
Mariusz Widawski
 
 
 

KONTAKT


Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

33-150 Wola Rzędzińska 253a

gmina: Tarnów

powiat: tarnowski

woj.: małopolskie

tel.: dyrektor/sekretariat: +48 14 679 21 24 

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 9930650990, REGON: 001202450

 

next
prev