foto1
KOMPLEKS SZKOLNY Z BASENEM, BOISKAMI, SALĄ FILMOWĄ I ŚWIETLICĄ
foto1
MIŁA I KOMFORTOWA ATMOSFERA
foto1
SPRAWNOŚĆ, ZDROWIE I KONDYCJA FIZYCZNA
foto1
CENTRUM REKREACJI WODNEJ
foto1
SPORTOWA ATMOSFERA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej

Procedura postępowania gdy dziecko jest sprawcą /ofiarą przemocy w szkole

Popełnienie przez ucznia czynu karalnego:

 

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi –sprawcy czynu karalnego.

Osoby odpowiedzialne : dyrektor, v-ce dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona w razie nieobecności w/w.

Podstawa uruchomienia działań:

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach, przede wszystkim : art. 50 a –posiadanie noża, maczety lub innego niebezpiecznego przedmiotu w miejscach publicznych, art. 51-zakłócanie spokoju lub porządku publicznego oraz pozostałych tj. art. 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124- niszczenielubuszkadzaniecudzejrzeczy, 133, 143.

Sposób działania:  

 1. Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego przerwania, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę.
 2. W przypadku gdy nauczyciel zauważa u ucznia niebezpieczne narzędzia i dostrzega zagrożenie dla innych osób natychmiast powiadamia dyrektora szkoły. Odbiera i zabezpiecza narzędzie.
 3. Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. Rozmawia ze sprawcą i ofiarą zajścia – z osobami bezpośrednio uczestniczącymi w zdarzeniu wspólnie dochodząc do rozwiązania konfliktu lub prowadzi rozmowy oddzielnie z ofiarą i sprawcą w celu uniknięcia konfrontacji ze sobą ucznia ofiary i ucznia –sprawcy , aby chronić ucznia poszkodowanego.
 4. W przypadku gdy sprawca jest znany i przebywa a terenie szkoły , wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
 5. Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.
 6. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (np. uszkodzenie ciała, rozbój itp.)lub w przypadku gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należytakżezabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ichPolicji.

Przypadek ucznia, który jest ofiarą czynu karalnego.

Cel:Zapewnieniebezpieczeństwafizycznegowszkolenawypadekzidentyfikowaniaw szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi - ofierze czynukaralnego.

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.   

Podstawa uruchomienia działań: Sytuacja,wktórejuczeństałsięofiarączynukaralnegozabronionegoprzezustawę o postępowaniu w sprawachnieletnich.

Sposób działania:  

 • Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielićofierze czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiaradoznała obrażeń.Następnieświadekpowinienpowiadomićosytuacjidyrektoraszkoły.
 • Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia - ofiary czynukaralnego.
 • NastępniedyrektorszkoływinienniezwłoczniewezwaćPolicję,szczególniew przypadku,kiedyistniejekoniecznośćprofesjonalnegozabezpieczeniaśladów przestępstwa,ustaleniaokolicznościiewentualnychświadkówzdarzenia.
 • W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparciepsychologiczne.
 • Dyrektor szkoły przypomina rodzicom o placówkach i instytucjach, które udzielają wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologicznej, pedagogicznej i wychowawczej. Lista placówek zostaje przekazana rodzicom na pierwszym zebraniu klasowym we wrześniu każdego roku szkolnego.

  

PODRĘCZNIKI i PROGRAMY NAUCZANIA

ŚWIETLICA

LICZNIK ODSŁON

003302035
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
252
580
4361
4891
22417
22922
3302035

Prognoza na dzisiaj
768


Twój IP:54.144.75.212