foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
...

Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 2

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

 

 1. I.Opieka i bezpieczeństwo nad uczniami.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie i opuszczają teren szkoły po skończeniu swoich zajęć.
 3. Zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć – podczas lekcji i przerw.
 4. Uczniowie w trakcie przerw lekcyjnych mogą przebywać wyłącznie w miejscach objętych dyżurami nauczycielskimi. Do końca września i od początku maja dyżur nauczycielski jest pełniony w wyznaczonym miejscu na zewnętrz szkoły.  
 5. Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych.
 6. W nagłych wypadkach, w których uczeń nie może uczestniczyć z powodów zdrowotnych w zajęciach lekcyjnych postępowanie nauczyciela prowadzącego zajęcia jest następujące:

- nauczyciel powiadamia pracownika szkoły z prośbą o pomoc w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

- w przypadku utrzymującego się złego samopoczucia osoba sprawująca opiekę nad uczniem powiadamia telefonicznie rodziców lub opiekunów ucznia

- w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osoba sprawująca opiekę informuje właściwe służby medyczne.

 1. II.     Zasady zwalniania ucznia z zajęć edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych oraz  zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w czasie wyżej wymienionych zajęć.
  1. Rodzice ucznia mają obowiązek pisemnego lub osobistego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie 14 dni od zakończenia nieobecności.
  2. Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dokonuje wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z danej lekcji przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  3. Zwolnienie dokonywane przez rodzica powinno mieć formę pisemną. W przypadku kontaktu telefonicznego lub osobistego, należy żądać pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica.
  4. Wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami usprawiedliwia nieobecność ucznia zaistniałe na skutek uczestniczenia w innych zajęciach szkolnych (wycieczki, wyjazdy, zawody, konkursy).
  5. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy na podstawie zeszytu wychowawczego ucznia szkoły podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej. Zeszyt wychowawczy musi być podpisany (imię i  nazwisko ucznia) oraz zaopatrzony we wzory podpisów rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
  6. Przypadki nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca zgłasza do dyrektora szkoły.
 1. III.Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń.
 2. Uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych  w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i przerw wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o sprzęt i urządzenia szkolne.
 4. Każda klasa jest gospodarzem przypisanej sali, dba o porządek, wystrój i wygląd estetyczny.
 5. Uczniowie są zobowiązani do pozostawiania ubioru zewnętrznego (kurtki, płaszcze)  w szatniach. Zmieniają obuwie.
 6. W szatniach nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów i pieniędzy. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione przedmioty.
 7. Nauczyciele – opiekunowie pracowni ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania   z pracowni, do przestrzegania, których zobowiązani są wszyscy uczniowie przebywających w tych pomieszczeniach.
 8. Każdy uczeń zobowiązany jest do utrzymywania po sobie czystości w toaletach.
 1. IV.Strój uczniowski.
 2. Ubiór ucznia na terenie szkoły powinien być czysty, nieprowokujący i skromny.
 3. Na terenie szkoły zabrania się noszenia elementów związanych z subkulturami.
 4.   Fryzury uczniów nie mogą przeszkadzać podczas pisania, czytania oraz zajęć     sportowych.  
 5. Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy.
 6. Uczeń dba o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, czystą odzież   i obuwie.
 7. W czasie uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój galowy (biała bluzka/koszula, ciemna spódnica w kolano/ciemne spodnie).
 1. V.Zakres odpowiedzialności uczniowskiej.
 2. W celu kształtowania poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, doskonalenia umiejętności praktycznego rozwiązania problemów, prowadzone są dyżury uczniowskie:

Dyżurny klasowy:

- przygotowuje tablicę,

- pomaga w przygotowaniu pomocy dydaktycznych,

- nadzoruje porządkowanie miejsc prac po skończonych zajęciach,

- wietrzy salę lekcyjną

- niezwłocznie informuje nauczyciela o zauważonych zniszczeniach

- opuszcza klasę ostatni.

Nadzór nad pracą dyżurnych sprawują nauczyciele  i wychowawcy klasy.

 1. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, a w szczególności za:

- naruszenie nietykalności cielesnej, naruszenie godności osobistej,

- wulgarne słowa, chuligaństwo,

- przemoc fizyczna lub słowna,

- cyberprzemoc,

- uleganie nałogom,

-niszczenie mienia,

-naruszenie postanowień Regulaminu Szkolnego,

uczeń ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej.

 1. Uczeń i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe na terenie szkoły zniszczenia/uszkodzenia mienia szkolnego.
 1. VI.Kultura osobista.
 2. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego odnoszenia się do pracowników szkoły i innych uczniów.
 3. Zakazuje się wulgaryzmów do innych osób i stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej.
 4. Zabrania się jedzenia i picia podczas lekcji.
 5. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 1. VII.Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 2. Uczeń może wnieść na czas pobytu w szkole telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne.
 3. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Telefon lub urządzenie musi być wyłączone. Jedynie   w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody przez nauczyciela lub wychowawcy klasy uczeń może skorzystać z telefonu.
 4. Zabrania się uczniom nagrywania dźwięków i obrazów na terenie szkoły.
 5. Uczniowi, który nie przestrzega tych zakazów, nauczyciel nakazuje odłożenia telefonu/inne urządzenie elektroniczne na biurko nauczyciela.
 6. Telefon lub inne urządzenie odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
 7. W przypadku nagrywania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły, bez zgody nauczyciela lub dyrektora, fakt  ten powinien być zgłoszony na policję.
 8. Nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zakazów ma wpływ na jego ocenę  z zachowania.
 1. VIII.Postanowienia końcowe.
 2. Regulamin Szkolny jest zgodny ze Statutem Szkoły.
 3. Regulamin Szkoły wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną, która zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 4. Zmiany regulaminu dokonuje się w tym samym trybie.

                                        Regulamin obowiązuje od 1 września 2017 roku