Szkolny Klub Wolontariusza


 Informacje wstępne

Szkolny  Klub  Wolontariusza działa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej. Swoją działalność rozpoczął dnia 5 grudnia 2009 roku.

Opiekunem   wolontariatu jest: mgr Bożena  Wach – pedagog szkolny

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Wolontariat– dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.( źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu akcje charytatywne, kulturalne oraz na rzecz zwierząt. Opieką członków Klubu objęte będą osoby w podeszłym wieku, samotne, chore, potrzebujące pomocy.

 1. I.Cele Szkolnego Klubu Wolontariusza:
 2. Niesienie pomocy innym jako forma spędzania wolnego czasu.
 3. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby ludzi żyjących wokół nas.
 4. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
 5. Czerpanie zadowolenia z bezinteresownej działalności na rzecz innych osób.  
 6. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
 7. Rozwijanie twórczych postaw i empatii.
 8. Wspieranie ciekawych inicjatyw dzieci i młodzieży szkolnej.
 9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 10. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami.
 11. Wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolantariackim oraz wykorzystanie umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
 1. II.Najważniejsze zasady Szkolnego Klubu Wolontariusza
 2. Wolontariuszem Klubu można zostać od klasy 5.
 3. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
 4. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
 5. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 6. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 7. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 8. Za aktywny udział w wolontariacie wolontariusz będzie nagradzany.
 9. Niestosowanie się do regulaminu może spowodować skreślenie ucznia z listy Klubu.
 1. III.Prawa i obowiązki wolontariusza
 • Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na członkowstwo w SKW.
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach SKW.
 • Każdą formę działań wolontariusz zapisuje w skoroszycie u opiekuna Klubu (na tej podstawie będzie podsumowana praca każdego z członków na koniec roku szkolnego).
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin oraz wewnętrzne zasady Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 1. IV.Nagradzanie wolontariuszy

Za aktywny udział w wolontariacie na koniec każdego roku szkolnego wolontariusz może otrzymać:

 1. pochwałę opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu z wpisem do e-dziennika,
 2. pochwałę Dyrektora Szkoły,
 3. dyplom uznania

Za aktywny udział w wolontariacie szkolnym po ukończeniu klasy 8 wolontariusz może otrzymać:

Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – aktywność na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu, co skutkuje dodatkowymi 3 pkt przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

     Przez aktywny udział w wolontariacie rozumiane jest podejmowanie działań przez dłuższy okres, udział w wielu akcjach organizowanych przez Klub, własna inicjatywa i duże zaangażowanie.

   Bożena Wach