Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

W naszej szkole dla uczniów klasy 4 corocznie organizowany jest egzamin na kartę rowerową. Uczniowie przygotowują się do niego podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego na lekcjach techniki. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły po spełnieniu przez ucznia odpowiednich wymagań.

Kartę rowerową może uzyskać uczeń, który:

 • ukończył 10 lat,
 • uzyskał zgodę rodziców/prawnych opiekunów i pozytywną opinię wychowawcy klasy,
 • wykazał się znajomością przepisów i umiejętnościami z zakresu ruchu drogowego czyli zaliczył test teoretyczny i praktyczny podczas egzaminu na kartę rowerową,
 • potrafi przygotować rower do jazdy i zna jego obowiązkowe wyposażenie,
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Egzamin przeprowadza nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego oraz specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań.  Test zostaje zaliczony, jeżeli uczeń udzieli co najmniej 20 prawidłowych odpowiedzi. Uczeń może tylko jeden raz poprawiać test.

Egzamin teoretyczny obejmuje znajomość przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do części praktycznej mogą przystąpić tylko ci uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną egzaminu.

Egzamin praktyczny jest przeprowadzony na placu manewrowym
i polega na sprawdzeniu techniki kierowania rowerem i zastosowania przepisów ruchu drogowego w praktyce. Wynik pozytywny otrzymuje uczeń, który wykona prawidłowo co najmniej  90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań:

 • przygotowanie do jazdy i włączenie się do ruchu,
 • jazda po prostej i po łuku,
 • ustępowanie pierwszeństwa przechodniom na przejściu dla pieszych,
 • jazda po wyznaczonym torze, tzw. ósemka,
 • ustępowanie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego,
 • prawidłowe reagowanie na znaki drogowe,
 • slalom pomiędzy pachołkami,
 • prawidłowe hamowanie, zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym miejscu, skręt w prawo, lewo, zmiana kierunku jazdy, omijanie, przecinanie się kierunków jazdy,
 • zatrzymanie się przed linią i ruszenie z miejsca,
 • prawidłowe sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy.

 

Szkoła wydaje kartę rowerową na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń Arkusz wypełnia egzaminator, wychowawca oraz rodzic/prawny opiekun. Do arkusza rodzic/prawny opiekun dołącza podpisane zdjęcie dziecka.

         Opracowała: Barbara Hajdo