Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: szpwola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Do tekstowych informacji umieszczanych na stronie nie dodano zapisów dźwiękowych lub w języku migowym dla osób niesłyszących.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły mgr Mariusz Widawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 146792-124. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej. Budynek posiada trzy wejścia. Wejście od strony północnej (wejście A), wejście od strony zachodniej (wejście B) oraz wejście od strony południowej (wejście C).

Wejście C jest wejściem do segmentu klas 1-3, wejście A jest wejściem głównym do szkoły, natomiast wejście B jest wyłączone z codziennego użytkowania, służy celom ewakuacyjnym.
Jedynym wejściem z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych jest wejście C.

Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się osób na wózku inwalidzkim.

Szkoła nie zapewnia w budynku wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych.
Szkoła nie zastosowała w budynku rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i nie posiada zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
Szkoła nie zapewnia w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
Szkoła zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Toaleta w segmencie C jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 Obok szkoły znajduje się ogólnodostępny parking. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Strona internetowa szkoły jest  w trakcie przebudowy mającej na celu uzyskanie pełnej dostępności.