Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna


 Regulamin korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego

 w Woli Rzędzińskiej ze zdalnej platformy Office 365

 

 1. Uczniowie mogą korzystać z platformy Microsoft Office 365 tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych i za zgodą nauczycieli.
 2. Uczniom nie zezwala się na zakładanie własnych (prywatnych) zespołów/grup. Założycielem i moderatorem zespołu/grupy jest wyłącznie nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej.
 3. Na dysku wirtualnym One Drive uczniom nie wolno przechowywać własnych (prywatnych) plików, a jedynie te, które tworzą na potrzeby oraz w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych.
 4. Uczeń może korzystać z poczty e – mail na platformie zdalnej (program Outlook) tylko w celach edukacyjnych.
 5. Podczas lekcji zdalnych (wideokonferencji) uczniowie zachowują się kulturalnie, nie przeszkadzają innym uczniom oraz nauczycielom
  w prowadzeniu zajęć.
 6. Niedozwolone jest pisanie przez uczniów komentarzy nie mających związku z prowadzonymi zajęciami. Czaty są wykorzystywane tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 7. Niedopuszczalne jest nagrywanie przez ucznia jakichkolwiek zajęć i lekcji zdalnych prowadzonych przez nauczycieli na platformie Office 365 oraz wykonywanie zdjęć zajęć i lekcji online bez uprzedniej zgody nauczyciela.
 8. Chwilowe opuszczenie zajęć/lekcji zdalnej powinno być zgłoszone nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 9. Do zajęć zdalnych należy wcześniej przygotować niezbędne materiały, jak podręcznik, zeszyt, itp.
 10. Wszystkie pliki przechowywane na dysku wirtualnym i udostępniane nauczycielom powinny być kodowane (sposób kodowania taki, jak podczas lekcji informatyki, czyli kl?_nrzdziennika_nazwa).
 11. Za podejmowane przez uczniów, poza wyznaczonymi przez nauczycieli zadaniami w ramach zajęć edukacyjnych, działania na platformie Office 365, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice/opiekunowie uczniów.
 12. Zabrania się udostępniania hasła do konta osobom postronnym.
 13. Obowiązkiem ucznia jest uruchamianie (włączanie) kamery i mikrofonu podczas zajęć/lekcji zdalnych.

W sytuacji problemów technicznych związanych z nieprawidłowym działaniem kamery i/lub mikrofonu rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie.

 1. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest poinformowanie wychowawcy danej klasy o problemach technicznych (informatycznych) uniemożliwiających uczniowi udział w zajęciach/lekcjach online.

Obowiązkiem ucznia jest stosowanie się do Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły oraz Regulaminu Platformy Zdalnej Microsoft Office 365 podczas korzystania z platformy.


 INFORMACJA DLA UCZNIÓW

PLATFORMA ZDALNA OFFICE 365

 

Instrukcja dotyczy pierwszego uruchamiania wideokonferencji z nauczycielem. 

Dany nauczyciel wyśle informację kiedy taka konferencja się odbędzie.

 

URUCHOMIENIE WIDEOKONFERENCJI z programem Teams

 

 1. Zalogować się do platformy Office 365  https://portal.office.com

 

 

 

 

3.   W następnym oknie kliknij pod obrazkiem Zamiast tego użyj aplikacji internetowej

4.   Po otwarciu okna programu TEAMS po lewej stronie w pionowym oknie kliknąć Zespoły.

5.   Kliknąć zespół podany przez nauczyciela. Będzie to prawdopodobnie Przedmiot i nazwa klasy.

6.   W długim granatowym oknie pośrodku kliknąć Dołącz.

7.   W następnym oknie pośrodku kliknąć Dołącz teraz.

8.   Jeżeli nie widać obrazu z kamery to sprawdzić na środkowym pasku z białą słuchawką na czerwonym tle czy kamera jest włączona