Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Historia szkoły

 

Ze względu na to, że Wola Rzędzińska jest wsią bardzo rozległą, na początku XX w zdecydowano się wyodrębnienie nowej szkoły. Pierwsza szkoła we wschodniej stronie wsi została założona około roku 1910, niedaleko miejsca gdzie " Stara droga" dochodzi do szosy prowadzącej z Woli Rzędzińskiej do miejscowości Wałki. Szkoła ta działała przez około 10 lat. Kronika szkoły, prowadzona podobnie jak kronika p. Stańczyka, dopiero po roku 1945, nie uwzględnia tej placówki. Początki działalności szkoły są trudne do odtworzenia, bowiem w 1944 roku, w budynku szkolnym, działała niemiecka szkoła podoficerska i Niemcy zniszczyli wszystkie akta szkoły oraz jej kronikę.

Szkoła w Podlesiu została otwarta w 1921 roku w budynku Ochronki Sióstr Służebniczek NMP. Otwarcie miało miejsce w dniu 1 lutego zaś, nauczycielką została S. Eugenia Dolińska. Na Podlesiu była prowadzona działalność szkolna już w latach 1910- 1915 w budynku położonym po stronie południowej szosy, naprzeciw kuźni p. Wardzały. Nie była to szkoła samodzielna. Dopiero od roku 1921 szkoła rozwinęła samodzielną działalność. W 1925 roku przybywa druga nauczycielka p. Maria Kiełbasińska i szkoła staje się szkołą dwuklasową. W roku 1939 wielka wojna dotknęła szkołę na Podlesiu w tym samym stopniu, co całe polskie szkolnictwo. Pan Kuraś działania te charakteryzuje następująco: " Na rozkaz władz okupacyjnych zakazano nauczania historii, geografii Polski, śpiewania piosenek patriotycznych usunięto Orła Białego ze szkoły, zabrano mapy Polski, nawet z książek nakazano wyrywanie i zniszczenie tych fragmentów, gdzie pojawiały się jakiekolwiek wiadomości o Polsce.

Godziny lekcyjne przeznaczono na uczenie pozostałych przedmiotów. Zakazano też jakiejkolwiek prywatnej nauki i organizowania wszelkiego rodzaju kursów. Wszelkie przedstawienia teatralne musiały być aprobowane przez niemieckie władze oświatowe. " Władze okupacyjne usunęły za szkoły jej dotychczasową kierowniczkę- Siostrę E. Dolińską. Po odzyskaniu niepodległości życie wróciło do normy. Do szkoły wróciła też S. Eugenia Dolińska, lecz uczyła bardzo krótko. Na jej miejsce przyjęto, także na krótko siostrę Salomeę- Stefanię Pikul. Kierownikiem szkoły został p. Józef Kuraś. Założono szkolną bibliotekę oraz koło PCK. Opiekunką tego koła została nauczycielka szkoły Władysława Kuraś.

W 1949 roku zwolniono z pracy Siostrę Salomeę a na jej miejsce przyjęto p. Stanisława Jaworskiego. Szkoła ta jak każda instytucja miała kłopoty. W skutek silnych mrozów zimą 1949/50 roku przerwano na jakiś czas naukę. W 1954 roku zwiększono obwód szkolny przez przyłączenie Jodłówki. W 1958 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły i już w 1960 roku za cenę 35 tys. zł. zakupiono u sióstr 1 ha sadu, pod budowę szkoły. Nową szkołę wyposażono w sprzęt wartości 184 tys. zł. . W dniu 12 września oddano do użytku nową szkołę. W szkole rozpoczęło naukę ponad 200 uczniów. Miejsce wieloletniego kierownika szkoły Józefa Kurasia obejmuje Aleksander Guzik.

W 1979 roku utworzono Zbiorczą Szkołę Podstawową nr 2 w Woli Rzędzińskiej, której podlegał punkt finalny w Jodłówce Wałki z klasami 1 do 5 i klasami przedszkolnymi. Dyrektorem tej szkoły został mgr Adam Dymon. Rok szkolny 1980 to rok, w którym szkoła uzyskuje imię Jarosława Dąbrowskiego. W tym roku znowu usamodzielniła się szkoła na Wałkach. W 1986 roku w szkole założono radiowęzeł. Zrobili to uczniowie Technikum Elektrycznego w Tarnowie, byli absolwenci szkoły. Aktualnie patronem szkoły jest bł. Edmund Bojanowski.