Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Szkolny Klub Wolontariatu


Informacje wstępne

Szkolny  Klub  Wolontariatu działa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej. Swoją działalność rozpoczął dnia 5 grudnia 2009 roku.

Opiekunami   wolontariatu są: mgr Bożena  Wach – pedagog szkolny

                                               s. Barbara Orłowicz  

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Wolontariat– dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.( źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu akcje charytatywne, kulturalne oraz na rzecz zwierząt. Opieką członków Klubu objęte będą osoby w podeszłym wieku, samotne, chore, potrzebujące pomocy.

I.Cele Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 1. Niesienie pomocy innym jako forma spędzania wolnego czasu.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby ludzi żyjących wokół nas.
 3. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
 4. Czerpanie zadowolenia z bezinteresownej działalności na rzecz innych osób.  
 5. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
 6. Rozwijanie twórczych postaw i empatii.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw dzieci i młodzieży szkolnej.
 8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 9. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami.
 10. Wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolantariackim oraz wykorzystanie umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
 11. Najważniejsze zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu

Wolontariuszem Klubu można zostać od klasy 4.

 1. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
 2. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
 3. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 4. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 5. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 6. Za aktywny udział w wolontariacie wolontariusz będzie nagradzany.
 7. Niestosowanie się do regulaminu może spowodować skreślenie ucznia z listy Klubu.

III .Prawa i obowiązki wolontariusza

 1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na członkowstwo w SKW, podpisane porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach SKW.
 3. Każdą formę działań wolontariusz zapisuje w skoroszycie u opiekuna Koła (na tej podstawie będzie podsumowana praca każdego z członków na koniec roku szkolnego).
 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin oraz wewnętrzne zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu.

IV. Nagradzanie wolontariuszy

Za aktywny udział w wolontariacie na koniec każdego roku szkolnego wolontariusz może otrzymać:

 1. pochwałę opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu z wpisem do e-dziennika,
 2. pochwałę Dyrektora Szkoły,
 3. dyplom uznania

Za aktywny udział w wolontariacie szkolnym po ukończeniu klasy 8 wolontariusz może otrzymać:

Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – aktywność na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu, co skutkuje dodatkowymi 3 pkt przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

     Przez aktywny udział w wolontariacie rozumiane jest podejmowanie działań przez dłuższy okres, udział w wielu akcjach organizowanych przez Klub, własna inicjatywa i duże zaangażowanie.

REGULAMIN >>>

mgr Bożena Wach

s. Barbara Orłowicz