Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Cele Konkursu

mbc Celem konkursu jest:

 • Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o Matce Bożej w dziejach narodu polskiego.
 • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży.
 • Uwrażliwienie na duchowe aspekty pobożności Maryjnej w historii Polski

Organizator Konkursu

 • Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2  w Woli Rzędzińskiej.
 • Partnerzy: Parafia Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej; Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Woli Rzędzińskiej.

Założenia organizacyjne

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • Klasy I-III;
 • Klasy IV-VI;
 • Klasy VII-VIII.
 • Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych:
 • Kategoria I : Malarstwo i rysunek;
 • Kategoria II: Zdjęcie;
 • Kategoria III: Technika dowolna.
 • Format prac plastycznych A4. Każdy z uczniów może przekazać po jednej pracy z każdej kategorii.
 • Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko; Wiek; Klasa; Tytuł pracy.

 • Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 • Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom

 

Ocena prac konkursowych

 

 • Prace należy składać w terminie do 29 maja 2023 r. do: Haliny Chojnackiej i s. Barbary Kożuch
 • O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 • Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy;
 • jakość wykonania;
 • oryginalność.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 • Prace przechodzą na własność Organizatora.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 czerwca 2023 r..
 • Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku Szkoły.

 

Nagrody

 

 • Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz kategorii plastycznej.
 • Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

 


 

Karta uczestnictwa w Konkursie plastycznym

„MARYJA W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO"

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu Plastycznego „MARYJA W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO” danych osobowych mojego dziecka (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) oraz zamieszczenie zdjęć i informacji pokonkursowych na internetowej stronie szkoły.

Imię i nazwisko dziecka:...............................................................................................................

Klasa:.................................................................

Wola Rzędzińska, dn. ..........................

.............................................................................

podpis rodzica lub prawnego opiekuna